ข้อตกลงการเข้าร่วมเป็นพันธมิตร (Affiliate Program) กับ dnasportsshop.com

ทั้งสองฝ่ายตกลงทำข้อตกลงโดยมีข้อความดังต่อไปนี้

1. ข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ dnasportsshop.com และตัวแทนจำหน่าย มีวัตถุประสงค์หรือมีเจตนาที่จะตกลงเข้าทำข้อตกลงเพื่อกระทำการหรือประกอบกิจการร่วมกันโดยประสงค์จะแบ่งปันกำไรกัน หรือมีวัตถุประสงค์ที่ร่วมค้ากัน

2. ตัวแทนจำหน่าย ที่ตกลงเข้าทำข้อตกลงกับ dnasportsshop.com ว่าเว็บไซต์ของตน จะไม่กระทำการดังนี้
2.1 มีเนื้อหาทางเพศ หรือการใช้ความรุนแรง
2.2 มีเนื้อหาให้เกิดความเสื่อมเสียทางศีลธรรม ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของประเทศ
2.3 ส่งเสริมกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ไม่ว่าทางแพ่งหรืออาญา
2.4 มีการกระทำอันเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น
2.5 เป็นเว็บไซต์ที่ถูกฟ้องร้อง หรือดำเนินคดีไม่ว่าทางแพ่งหรือทางอาญาเว้นแต่ศาลได้มี คำพิพากษาถึงที่สุด ไม่ต้องรับผิดชอบกับคู่กรณี
2.6 สนับสนุนหรือมีส่วนร่วมในการกระทำผิดกฎหมายใดๆ

3. dnasportsshop.com มีสิทธิปฏิเสธงดเว้นเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือลดการจำหน่ายสินค้าบางประเภทหรือชนิดหนึ่งชนิดใดให้กับตัวแทนจำหน่าย ได้ตลอดเวลาโดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวหรือให้เหตุผลใดกับตัวแทนจำหน่าย

4. ตัวแทนจำหน่าย ให้ตกลงว่าจะเป็นผู้จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ dnasportsshop.com และข้อมูลเหล่านี้ให้กับ dnasportsshop.com เพื่อเป็นข้อมูลการซื้อขายในแต่ละครั้ง

5. ตัวแทนจำหน่าย ตกลงยินยอมให้ถือว่าบุคคลที่สั่งซื้อผ่านทางเว็บไซต์ของตน เป็นลูกค้าของ dnasportsshop.com นโยบายและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวกับสินค้า จะขึ้นอยู่กับ dnasportsshop.com โดย dnasportsshop.com มีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเกี่ยวกับการดำเนินงานได้ตลอดเวลา

6. ตัวแทนจำหน่าย ยินยอมที่จะทำตามข้อเสนอแนะต่างๆ รวมถึงข้อความที่ dnasportsshop.com ส่งเป็นข้อมูลให้กับผู้จำหน่ายเพื่อให้เว็บไซต์มีความสมบูรณ์ และเป็นที่สนใจของบุคคลทั่วไป

7. ตัวแทนจำหน่าย จะต้องดูแลรักษาปรับปรุงเว็บไซต์ ของตนให้มีความเหมาะสมและทันสมัยโดยจะต้องทำการลงข้อมูลเกี่ยวกับบริการ ติดแผ่นป้ายโฆษณา (Banner) บนเว็บไซต์ของตัวแทนจำหน่ายตลอดเวลา รวมถึงจะต้องไม่กระทำการใด อันเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของ dnasportsshop.com และบุคคลอื่น

8. คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงกันว่า dnasportsshop.com จะจ่ายค่าคอมมิสชั่น ให้กับ ตัวแทนจำหน่าย ในอัตราตามที่ได้ตกลงกัน ที่ dnasportsshop.com สามารถจัดจำหน่ายได้และได้รับชำระจากผู้ซื้อครบถ้วนเต็มจำนวนเรียบร้อยแล้ว โดย dnasportsshop.com จะชำระค่าคอมมิสชั่น ดังกล่าวให้กับ ตัวแทนจำหน่ายโดยให้ ตัวแทนจำหน่าย เปิดบัญชีกับธนาคาร และ dnasportsshop.com โอนเงินผ่านธนาคารโดย ตัวแทนจำหน่าย เป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมธนาคารและภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย

9. ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ จะมีผลบังคับใช้นับตั้งแต่ ตัวแทนจำหน่าย ได้คลิกที่ปุ่ม ยอมรับเงื่อนไข

10. dnasportsshop.com มีสิทธิที่จะแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ ได้ทุกเวลาตามดุลยพินิจ โดยติดประกาศข้อตกลงฉบับใหม่ในเว็บไซต์ dnasportsshop.com

11. dnasportsshop.com จะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น หากตัวแทนจำหน่ายมิได้ปฏิบัติตาม เงื่อนไขในข้อตกลง หรือที่ dnasportsshop.com ได้แจ้งให้ทราบแล้ว

12. ตัวแทนจำหน่าย มีหน้าที่จะต้องส่งเสริม และประชาสัมพันธ์การจำหน่ายบริการแปลเอกสาร รวมถึงรักษาประโยชน์ ในด้านการค้าและการกระทำการอื่นใดเพื่อประโยชน์ของ dnasportsshop.com

13. ถ้าตัวแทนจำหน่าย ละเลย หรือจงใจไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงหรือปฏิบัติผิดข้อตกลง ฉบับนี้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใด หรือทั้งหมด dnasportsshop.com มีสิทธิบอกเลิกข้อตกลงได้ทันที โดยการบอกเลิกข้อตกลงในกรณีนี้บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นแก่ตัวแทนจำหน่าย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

14. ในกรณีมีเอกสารที่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงฉบับนี้มีข้อความขัดแย้งกัน หรือในกรณีที่จะต้องมีการพิจารณาตีความตามข้อตกลง หรือเอกสารที่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลง ทั้งสองฝ่ายตกลงให้ถือเอาความเห็นของ dnasportsshop.com เป็นที่สุด และถือเป็นยุติ

15. ข้อตกลงฉบับนี้มีผลใช้บังคับตามข้อ9 ของข้อตกลงฉบับนี้เป็นต้นไปจนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะบอกเลิกข้อตกลง โดยการแจ้งเป็นหนังสือให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ในกรณีที่ dnasportsshop.com ได้แจ้ง หรือได้รับการบอกเลิกข้อตกลง dnasportsshop.com มีสิทธิที่จะงดเว้นหรือยกเลิกการติดต่อค้าขาย หรือการใดๆ กับตัวแทนจำหน่ายได้ตั้งแต่เวลาที่บริษัทได้แจ้งหรือรับแจ้ง หรือให้สิทธิบอกเลิกข้อตกลงเป็นต้นไป

กรณีที่มีการบอกเลิกข้อตกลงตามวรรคข้างต้นหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีหนี้สินใดๆ ที่ค้างชำระให้กับอีกฝ่ายหนึ่งจนเสร็จสิ้น